AGB

Allmänna villkor och kundinformation

 I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss som leverantör. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av tjänster.

(2) Dina önskemål om att utarbeta ett anbud är inte bindande för dig. Vi lämnar ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom 5 dagar.

(3) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet ska ske via e-post eller post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

(4) När mottagaren överlämnar en åtkomstkod (biljett) godkänner mottagaren dessa allmänna villkor.

(5) Det är inte tillåtet att använda en tillträdeskod (biljett) utöver den tillåtna användningsmängden. 

§ 3 Avtalstid/uppsägning av abonnemangsavtal

(1) Abonnemangsavtalet som ingåtts mellan dig och oss har en obegränsad löptid. Avtalet kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid på tre veckor till månadens slut (om inget annat anges i respektive erbjudande). Uppsägningen ska ske i textform (t.ex. e-post).

(2) Rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid på grund av goda skäl förblir oförändrad. 

§ 4 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet. (3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den aktuella affärsrelationen har reglerats i sin helhet. Innan äganderätten till de reserverade varorna överförs är det inte tillåtet att pantsätta eller överföra äganderätten som säkerhet.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som du får från återförsäljningen till oss, vi accepterar överlåtelsen. Du har också rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.

c) Om reservationsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till reservationsvarornas fakturavärde i förhållande till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10%. Valet av de säkerheter som ska släppas ut är vår uppgift.

§ 5 Garanti
(1) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för fel ska tillämpas.

(2) Som konsument ombeds du att omedelbart efter leverans kontrollera om varan är komplett, om den har uppenbara brister eller transportskador och att meddela oss och transportören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta har det ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Om du är företagare gäller följande som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna om varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) I händelse av defekter ska vi, efter eget gottfinnande, tillhandahålla en garanti genom att åtgärda defekten eller genom att omarbeta varorna.
leverans. Om avhjälpandet av felet misslyckas kan du efter eget gottfinnande kräva ett prisavdrag eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte föremålets eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. I händelse av rättelse behöver vi inte stå för de ökade kostnader som uppstår till följd av transport av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att transporten inte motsvarar varornas avsedda användning.

c) Garantiperioden är ett år från det att varorna har levererats. Förkortningen av perioden ska inte tillämpas:

- för skador som orsakats av oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;

- när det gäller lagstadgade regressrättigheter som du har mot oss i samband med rättigheter som uppstår på grund av defekter.

§ 6 Val av lag

(1) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

II. kundinformation 

1. Leverantörens identitet. mezzoNET, S.L.

Stolpe 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattformen), som finns på https://ec.europa.eu/odr.

2. information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I).

3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1 Avtalsspråket är tyska.

3.2 Vid offertförfrågningar får du alla avtalsuppgifter i form av ett bindande anbud i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper.

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor.

5.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2 Eventuella kostnader för överföring av medel (överföringsavgifter eller kreditinstitutens växelkursavgifter) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför EU.

5.3 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas i respektive erbjudande.

5.4 Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

6. Leveransvillkor.

6.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar finns i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten övergår till dig först vid överlämnandet av varorna, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och transport på din egen risk.

7. lagstadgat ansvar för fel

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I).

8. avtalstid/uppsägning

Information om avtalstiden och villkoren för uppsägning finns i bestämmelsen "Avtalstid/uppsägning av abonnemangsavtal" i våra allmänna villkor (del I) samt i respektive erbjudande.

Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av jurister som specialiserat sig på IT-rätt och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen.

sv_SESvenska