AGB

Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

 I. Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki obowiązują dla umów zawieranych przez Państwa z nami jako dostawcą. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się dołączaniu do nich jakichkolwiek własnych warunków, które mogą być stosowane przez użytkownika.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż usług.

(2) Państwa wnioski o przygotowanie oferty są dla Państwa niewiążące. Wiążącą ofertę przedstawimy w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni.

(3) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się drogą elektroniczną lub pocztą. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

(4) Przekazując kod dostępu (bilet), odbiorca wyraża zgodę na niniejsze OWH.

(5) Korzystanie z kodu dostępu (biletu) jest niedozwolone po przekroczeniu dozwolonej ilości użyć. 

§ 3 Okres obowiązywania umowy / rozwiązanie umowy w przypadku umów abonamentowych

(1) Umowa abonamentowa zawarta pomiędzy Państwem a nami jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-tygodniowego okresu wypowiedzenia do końca miesiąca (o ile w danej ofercie nie ustalono inaczej). Wypowiedzenie musi być złożone w formie tekstowej (np. e-mail).

(2) Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. 

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. (3) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami, obowiązują dodatkowo następujące przepisy:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Przed przeniesieniem własności towaru zastrzeżonego niedozwolone jest ustanowienie zastawu lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia.

b) Mogą Państwo odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku klient niniejszym odstępuje nam wszystkie roszczenia do kwoty rachunku, które powstaną dla niego z tytułu odsprzedaży, a my przyjmujemy to odstąpienie. Ponadto jest Pan/Pani upoważniony/a do ściągania należności. Zastrzegamy sobie jednak prawo do samodzielnego dochodzenia roszczeń, jeśli nie wywiążą się Państwo należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.

c) W przypadku połączenia i wymieszania zastrzeżonych towarów nabywamy współwłasność nowej pozycji w stosunku wartości fakturowej zastrzeżonych towarów do pozostałych przetworzonych pozycji w momencie przetworzenia.

d) Zobowiązujemy się do zwolnienia na Państwa żądanie przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przewyższa zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10%. Wybór papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu, należy do nas.

§ 5 Gwarancja
(1) Obowiązują ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz do jak najszybszego poinformowania nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. W przypadku nieprzestrzegania tego warunku nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w odstępstwie od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

a) Za uzgodnioną jakość towaru uważa się wyłącznie nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad, według naszego uznania, udzielimy gwarancji poprzez usunięcie wady lub przeróbkę towaru.
dostawa. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz według własnego uznania zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieudanej próbie, chyba że charakter rzeczy lub wady albo inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku usuwania wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z przeniesienia towaru do innego miejsca niż miejsce wykonania, o ile przeniesienie nie odpowiada zgodnemu z przeznaczeniem użyciu towaru.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie okresu nie ma zastosowania:

- za zawinione przez nas szkody powstałe na skutek uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości przedmiotu;

- w przypadku ustawowych praw regresu, które przysługują Państwu wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 6 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie w związku z tym cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie obowiązują.

II. informacje o klientach 

1. tożsamość usługodawcy mezzoNET, S.L.

Polak 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2. informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2 W przypadku zapytań ofertowych otrzymają Państwo wszystkie dane umowne w formie wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej.

4. podstawowe cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. ceny i sposoby płatności

5.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2 Wszelkie koszty powstałe w związku z transferem środków (opłaty za przelew lub kursy walut instytucji kredytowych) ponoszone są przez Państwa w przypadku, gdy dostawa realizowana jest do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.3 Dostępne dla Ciebie metody płatności są przedstawione w danej ofercie.

5.4 O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. warunki dostawy

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy oraz ewentualne istniejące ograniczenia w dostawie można znaleźć w danej ofercie.

6.2 O ile są Państwo konsumentami, zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Państwa dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej nie wskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie wyznaczonej do tego w inny sposób.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Twoje ryzyko.

7. ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

8. okres obowiązywania umowy / wypowiedzenie umowy

Informacje na temat czasu trwania umowy oraz warunków wypowiedzenia można znaleźć w regulacji "Czas trwania umowy / wypowiedzenie umowy w przypadku umów abonamentowych" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), jak również w danej ofercie.

Niniejsze ogólne warunki handlowe oraz informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem.

pl_PLPolski