AGB

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

 I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier sluit. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van diensten.

(2) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(3) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle in verband met de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens geschieden per e-mail of per post. U dient er zich dus van te vergewissen dat het door u opgegeven e-mailadres juist is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

(4) Bij het doorgeven van een toegangscode (ticket) gaat de ontvanger akkoord met deze AV.

(5) Het gebruik van een toegangscode (ticket) is niet toegestaan boven de toegestane gebruikshoeveelheid. 

§ 3 Contractduur / beëindiging voor abonnementscontracten

(1) Het tussen u en ons gesloten abonnementscontract is van onbepaalde duur. Het contract kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 weken tegen het einde van de maand (tenzij in de respectieve offerte anders is bepaald). De opzegging moet in tekstvorm gebeuren (bv. e-mail).

(2) Het recht om de overeenkomst om gegronde redenen zonder opzeggingstermijn te beëindigen, blijft onverlet. 

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopprijs. (3) Indien u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dat geval draagt u bij deze alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u uit de wederverkoop verkrijgt aan ons over en wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehoudsgoederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

§ 5 Garantie
(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken zullen wij, naar onze keuze, garantie verlenen door het gebrek te verhelpen of door de goederen opnieuw te bewerken.
levering. Indien het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. Bij het verhelpen van gebreken zijn wij niet verplicht de meerkosten te dragen die voortvloeien uit het overbrengen van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van prestatie, voor zover het overbrengen niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- voor aan ons toe te rekenen verwijtbare schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;

- in geval van wettelijke regresrechten die u jegens ons heeft in verband met rechten voortvloeiend uit gebreken.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt gewaarborgd door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. klanteninformatie 

1. identiteit van de dienstverrichter mezzoNET, S.L.

Paal 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contract taal, contract tekst opslag

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Bij offerteaanvragen ontvangt u alle contractuele gegevens in de vorm van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, dat u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

5. prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 Eventuele kosten voor de overmaking van geld (overmakings- of wisselkosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

5.3 De betalingswijzen die u ter beschikking staan, staan vermeld in het desbetreffende aanbod.

5.4 Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden in de desbetreffende offerte.

6.2 Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Indien u ondernemer bent, geschiedt levering en verzending voor uw risico.

7. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

8. contractduur / beëindiging

Informatie over de duur van het contract en de beëindigingsvoorwaarden vindt u in de regeling "Contractduur / Beëindiging voor Abonnementscontracten" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I), alsmede in het desbetreffende aanbod.

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door juristen die gespecialiseerd zijn in informaticarecht en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit.

nl_NLNederlands