AGB

Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató

 I. Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Alapvető rendelkezések

(1) Az alábbi feltételek a velünk, mint beszállítóval kötött szerződésekre vonatkoznak. Eltérő megállapodás hiányában tiltakozunk az Ön által használt saját feltételek beillesztése ellen.

(2) Az alábbi rendelkezések értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor önálló szakmai vagy kereskedelmi tevékenységének gyakorlása során jár el.

§ 2 A szerződés megkötése

(1) A szerződés tárgya szolgáltatások értékesítése.

(2) Az ajánlat elkészítésére vonatkozó kérése Önre nézve nem kötelező érvényű. Szöveges formában (pl. e-mailben) kötelező érvényű ajánlatot küldünk Önnek, amelyet Ön 5 napon belül elfogadhat.

(3) A megrendelés feldolgozása és a szerződéskötéssel kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása e-mailben vagy postai úton történik. Ezért Önnek meg kell győződnie arról, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes, hogy az e-mailek fogadása technikailag biztosított, és különösen, hogy azt nem akadályozzák a SPAM-szűrők.

(4) A hozzáférési kód (jegy) átadásával a címzett elfogadja a jelen ÁSZF-et.

(5) A belépési kód (jegy) használata a megengedett felhasználási mennyiségen túl nem megengedett. 

§ 3 Szerződés időtartama / előfizetői szerződések felmondása

(1) Az Ön és köztünk kötött előfizetési szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél felmondhatja 3 hetes felmondási idővel a hónap végére (kivéve, ha a vonatkozó ajánlat másként rendelkezik). A felmondást szöveges formában (pl. e-mailben) kell megtenni.

(2) Az indokolás nélküli felmondás joga nem változik. 

4. § Fenntartási jog, tulajdonjog fenntartása

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból származó követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad. (3) Ha Ön vállalkozó, akkor a következők is érvényesek:

a) Az áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a jelenlegi üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket teljes mértékben ki nem egyenlítettük. A fenntartott áruk tulajdonjogának átruházását megelőzően zálogjog vagy biztosítéki célú tulajdonjog-átruházás nem megengedett.

b) Az árukat a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön már most átruházza ránk a továbbértékesítésből eredő, Önt megillető valamennyi követelést a számla összegének erejéig, az engedményezést elfogadjuk. Ön továbbá jogosult a követelés behajtására. Amennyiben azonban Ön nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit, fenntartjuk a jogot, hogy a követelést magunk hajtsuk be.

c) Ha a fenntartott árukat összekapcsoljuk és összekeverjük, akkor az új dologban a fenntartott áruk számlaértékének és a többi feldolgozott dolognak a feldolgozás időpontjában fennálló arányában szerezzük meg a társtulajdont.

d) Vállaljuk, hogy a minket megillető biztosítékokat az Ön kérésére felszabadítjuk, amennyiben a biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követelést 10%-nél nagyobb mértékben meghaladja. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása ránk hárul.

§ 5 Garancia
(1) A törvényes hibafelelősségi jogok alkalmazandók.

(2) Fogyasztóként arra kérjük, hogy a kiszállítás után azonnal ellenőrizze a terméket a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokról a lehető leghamarabb értesítsen minket és a fuvarozót. Ha ennek nem tesz eleget, az nincs hatással a törvényes jótállási igényeire.

(3) Amennyiben Ön vállalkozó, a fenti szavatossági szabályoktól eltérően a következők érvényesek:

a) Kizárólag a saját specifikációink és a gyártó termékleírása tekintendő elfogadottnak a termék minőségét illetően, de nem minősül más reklám, nyilvános promóció és a gyártó nyilatkozatai.

b) Hibák esetén saját belátásunk szerint a hiba kijavításával vagy az áru átdolgozásával vállalunk jótállást.
szállítás. Ha a hiba kijavítása sikertelen, Ön választása szerint árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A hibák kijavítása a második sikertelen kísérlet után sikertelennek minősül, kivéve, ha a termék vagy a hiba jellege vagy egyéb körülmények másként nem jelzik. Javítás esetén nem kell viselnünk az áru teljesítési helytől eltérő helyre történő szállításával járó megnövekedett költségeket, feltéve, hogy a szállítás nem felel meg az áru rendeltetésszerű használatának.

c) A jótállási idő az áru leszállításától számított egy év. Az időtartam lerövidítése nem alkalmazható:

- a nekünk felróható, vétkesen okozott, az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért, valamint a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott egyéb károkért;
- amennyiben csalárd módon eltitkoltuk a hibát, vagy garanciát vállaltunk a termék minőségéért;

- a hibákból eredő jogokkal kapcsolatos, Önt velünk szemben megillető törvényes visszkereseti jogok esetében.

§ 6 Jogválasztás

(1) A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelem ennek következtében nem szűnik meg (a kedvezőség elve).

(2) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

II. ügyfélinformációk 

1. a szolgáltató személyazonossága mezzoNET, S.L.

1. pólus, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternatív vitarendezés:
Az Európai Bizottság online platformot biztosít a viták peren kívüli rendezéséhez (ODR-platform), amely a https://ec.europa.eu/odr címen érhető el.

2. a szerződés megkötésére vonatkozó információk

A szerződéskötés technikai lépései, maga a szerződés megkötése és a korrekciós lehetőségek az Általános Szerződési Feltételeink "Szerződéskötés" szabályai szerint történnek (I. rész).

3. szerződéses nyelv, szerződésszöveg tárolása

3.1 A szerződés nyelve a német.

3.2 Az ajánlatkérés esetén Ön minden szerződéses adatot kötelező érvényű ajánlat formájában kap szöveges formában, például e-mailben, amelyet kinyomtathat vagy elektronikusan elmenthet.

4. az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzői

Az áruk és/vagy szolgáltatások alapvető jellemzői a vonatkozó ajánlatban találhatók.

5. árak és fizetési módok

5.1 A vonatkozó ajánlatokban szereplő árak, valamint a szállítási költségek teljes árat jelentenek. Ezek tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

5.2 A pénzátutalással kapcsolatban felmerülő költségek (átutalási díjak vagy a hitelintézetek árfolyamdíjai) Önt terhelik abban az esetben, ha a szállítás az Európai Unió valamely tagállamába történik, de a fizetést az Európai Unión kívül kezdeményezték.

5.3 Az Ön számára elérhető fizetési módok a vonatkozó ajánlatban szerepelnek.

5.4 Amennyiben az egyes fizetési módok másként nem rendelkeznek, a megkötött szerződésből eredő fizetési követelések azonnal esedékesek.

6. szállítási feltételek

6.1 A szállítási feltételek, a szállítási határidő és az esetleges szállítási korlátozások a vonatkozó ajánlatban találhatók.

6.2 Ha Ön fogyasztó, törvényileg szabályozott, hogy az eladott termék szállítás közbeni véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata csak az áru átadásakor száll át Önre, függetlenül attól, hogy a szállítás biztosított vagy nem biztosított. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön önállóan bízott meg egy, a vállalkozó által meg nem nevezett szállítmányozó céget vagy a szállítással egyébként megbízott személyt.

Ha Ön vállalkozó, a szállítás és a szállítás az Ön kockázatára történik.

7. törvényes felelősség a hibákért

A hibákért való felelősséget az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "Jótállás" című rendelkezése szabályozza.

8. szerződés időtartama / felmondás

A szerződés időtartamára, valamint a felmondás feltételeire vonatkozó információkat az Általános Szerződési Feltételeink (I. rész) "Szerződési időtartam / Előfizetői szerződések felmondása" című rendelkezése, valamint a vonatkozó ajánlat tartalmazza.

Ezeket az ÁSZF-eket és ügyféltájékoztatókat informatikai jogászok készítették, és folyamatosan ellenőrzik a jogi megfelelőségüket.

hu_HUMagyar