Etsi
Sulje tämä hakukenttä.

AGB

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

 I. Yleiset ehdot

§ 1 Perussäännökset

(1) Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana. Ellei toisin ole sovittu, vastustamme käyttämiesi omien ehtojen sisällyttämistä.

(2) Seuraavissa säännöksissä tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään harjoittaa itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa.

2 § Sopimuksen tekeminen

(1) Sopimuksen kohteena on palvelujen myynti.

(2) Pyyntösi tarjouksen laatimisesta eivät ole sinua sitovia. Lähetämme sinulle sitovan tarjouksen tekstimuodossa (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa.

(3) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse tai postitse. Sinun on siis varmistettava, että meille antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään oikein, että sähköpostiviestien vastaanotto on teknisesti taattu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.

(4) Luovuttaessaan pääsykoodin (lipun) vastaanottaja hyväksyy nämä yleiset sopimusehdot.

(5) Kulkukoodin (lipun) käyttö ei ole sallittua yli sen sallitun käyttömäärän. 

§ 3 Sopimuksen voimassaoloaika / irtisanominen tilaussopimusten osalta

(1) Sinun ja meidän välinen tilaussopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 3 viikon irtisanomisajalla kuukauden loppuun mennessä (ellei tarjouksessa toisin mainita). Irtisanominen on tehtävä tekstimuodossa (esim. sähköpostitse).

(2) Oikeus irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa pätevästä syystä ei vaikuta tähän. 

§ 4 Pidätysoikeus, omistusoikeuden varaaminen

(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samaan sopimussuhteeseen liittyviä vaatimuksia.

(2) Tavarat pysyvät omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. (3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa:

a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Ennen varattujen tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai siirtää omistusoikeutta vakuudeksi.

b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa luovutat meille jo nyt kaikki sinulle jälleenmyynnistä kertyneet laskun suuruiset saatavat, ja hyväksymme luovutuksen. Sinulla on lisäksi oikeus periä saatava. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.

c) Jos varatut tavarat yhdistetään ja sekoitetaan, hankimme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan suhteessa varattujen tavaroiden laskutusarvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan pyynnöstäsi ne vakuudet, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10%. Vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.

§ 5 Takuu
(1) Lakisääteiset virhevastuuoikeudet ovat voimassa.

(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tuote välittömästi toimituksen jälkeen sen täydellisyyden, ilmeisten vikojen ja kuljetusvaurioiden varalta ja ilmoittamaan meille ja kuljetusliikkeelle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan edellä mainituista takuusäännöistä poiketen seuraavaa:

a) Ainoastaan omat määrittelymme ja valmistajan tuotekuvaus katsotaan sovituksi tuotteen laaduksi, mutta ei muuta mainontaa, julkista myynninedistämistä ja valmistajan lausuntoja.

b) Jos tuotteessa on virheitä, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla virheen tai korjaamalla tavaran uudelleen.
toimitus. Jos vian korjaaminen epäonnistuu, voit harkintasi mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Vian korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tuotteen tai vian luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Oikaisutapauksessa meidän ei tarvitse vastata tavaran kuljettamisesta muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan aiheutuneista lisääntyneistä kustannuksista, edellyttäen, että kuljetus ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta:

- meistä johtuvasta tuottamuksellisesta vahingosta, joka aiheutuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta, sekä muusta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta;
- siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen laadusta;

- lakisääteiset takautumisoikeudet, joita sinulla on meitä vastaan virheistä johtuvien oikeuksien yhteydessä.

§ 6 Lainvalinta

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei sen vuoksi poisteta (suosimisperiaate).

(2) YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei nimenomaisesti sovelleta.

II. asiakastiedot 

1. palveluntarjoajan henkilöllisyys mezzoNET, S.L.

Napa 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:
Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on käytettävissä osoitteessa https://ec.europa.eu/odr.

2. tiedot sopimuksen tekemisestä

Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet toteutetaan yleisten sopimusehtojemme (osa I) määräysten "Sopimuksen tekeminen" mukaisesti.

3. sopimuskieli, sopimustekstin tallennus

3.1 Sopimuskieli on saksa.

3.2 Tarjouspyyntöjen osalta saat kaikki sopimustiedot sitovan tarjouksen muodossa tekstimuodossa, esimerkiksi sähköpostitse, jonka voit tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet

Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

5. hinnat ja maksutavat

5.1 Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

5.2 Maksujen siirrosta aiheutuvista kuluista (tilisiirtomaksut tai luottolaitosten valuuttakurssimaksut) vastaat itse, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.

5.3 Käytettävissäsi olevat maksutavat näkyvät kunkin tarjouksen yhteydessä.

5.4 Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

6. toimitusehdot

6.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät kyseisestä tarjouksesta.

6.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta tavaran luovutuksen yhteydessä riippumatta siitä, onko kuljetus vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, että olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan lähetyksen.

Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat omalla vastuullasi.

7. lakisääteinen virhevastuu

Vastuu virheistä määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdan "Takuu" mukaisesti.

8. sopimuksen voimassaoloaika / irtisanominen

Sopimuksen voimassaoloaikaa ja irtisanomista koskevat tiedot löytyvät yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdasta "Sopimuksen voimassaoloaika / Tilaussopimusten irtisanominen" sekä vastaavasta tarjouksesta.

Tietotekniikkaan erikoistuneet lakimiehet ovat laatineet nämä yleiset sopimusehdot ja asiakastiedot, ja niiden lainmukaisuus tarkistetaan jatkuvasti.

fiSuomi