Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

AGB

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις και πληροφορίες για τους πελάτες

 I. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

§ 1 Βασικές διατάξεις

(1) Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτετε μαζί μας ως προμηθευτής. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, αντιτιθέμεθα στη συμπερίληψη τυχόν δικών σας όρων και προϋποθέσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε.

2. Καταναλωτής κατά την έννοια των ακόλουθων διατάξεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της ανεξάρτητης επαγγελματικής ή εμπορικής του δραστηριότητας.

§ 2 Σύναψη της σύμβασης

(1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση υπηρεσιών.

(2) Τα αιτήματά σας για την κατάρτιση προσφοράς δεν είναι δεσμευτικά για εσάς. Θα σας υποβάλουμε μια δεσμευτική προσφορά σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την οποία μπορείτε να αποδεχτείτε εντός 5 ημερών.

(3) Η επεξεργασία της παραγγελίας και η διαβίβαση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ταχυδρομείου. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει είναι σωστή, ότι η παραλαβή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τεχνικά εγγυημένη και, ιδίως, ότι δεν εμποδίζεται από τα φίλτρα SPAM.

(4) Κατά τη μεταβίβαση ενός κωδικού πρόσβασης (εισιτήριο), ο παραλήπτης συμφωνεί με τους παρόντες ΓΟΣ.

(5) Η χρήση ενός κωδικού πρόσβασης (εισιτηρίου) δεν επιτρέπεται πέραν του επιτρεπόμενου ποσού χρήσης του. 

§ 3 Διάρκεια της σύμβασης / καταγγελία για συμβάσεις συνδρομής

(1) Η σύμβαση συνδρομής που συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς έχει αόριστη διάρκεια. Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη με προθεσμία προειδοποίησης 3 εβδομάδων στο τέλος του μήνα (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη προσφορά). Η καταγγελία πρέπει να γίνει με τη μορφή κειμένου (π.χ. e-mail).

(2) Το δικαίωμα καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση για σπουδαίο λόγο δεν θίγεται. 

§ 4 Δικαίωμα παρακράτησης, επιφύλαξη τίτλου

(1) Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα παρακράτησης μόνο εφόσον αφορά απαιτήσεις από την ίδια συμβατική σχέση.

(2) Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς. (3) Εάν είστε επιχειρηματίας, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α) Διατηρούμε την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από την τρέχουσα επιχειρηματική σχέση. Πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των δεσμευμένων εμπορευμάτων, δεν επιτρέπεται η ενεχυρίαση ή η μεταβίβαση της κυριότητας ως εγγύηση.

β) Μπορείτε να μεταπωλήσετε τα αγαθά στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, με το παρόν εκχωρείτε σε εμάς όλες τις απαιτήσεις για το ποσό του τιμολογίου που σας αναλογούν από τη μεταπώληση και εμείς αποδεχόμαστε την εκχώρηση. Είστε επιπλέον εξουσιοδοτημένοι να εισπράξετε την απαίτηση. Ωστόσο, εφόσον δεν εκπληρώνετε κανονικά τις υποχρεώσεις πληρωμής σας, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε εμείς οι ίδιοι την απαίτηση.

γ) Εάν τα διατηρητέα εμπορεύματα συνδυάζονται και αναμειγνύονται, θα αποκτήσουμε συνιδιοκτησία επί του νέου αντικειμένου κατά την αναλογία της αξίας του τιμολογίου των διατηρητέων εμπορευμάτων προς τα άλλα μεταποιημένα αντικείμενα κατά τη στιγμή της μεταποίησης.

δ) Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να αποδεσμεύσουμε τις εγγυήσεις που δικαιούμαστε κατόπιν αιτήματός σας στο βαθμό που η ρευστοποιήσιμη αξία των εγγυήσεών μας υπερβαίνει την προς εξασφάλιση απαίτηση κατά περισσότερο από 10%. Η επιλογή των τίτλων που θα κυκλοφορήσουν εναπόκειται σε εμάς.

§ 5 Εγγύηση
(1) Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα.

(2) Ως καταναλωτής, καλείστε να ελέγξετε το προϊόν αμέσως μετά την παράδοση για την πληρότητα, τα προφανή ελαττώματα και τις ζημιές μεταφοράς και να μας ενημερώσετε εμάς και τον μεταφορέα για τυχόν παράπονα το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτό, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση.

(3) Εάν είστε επιχειρηματίας, ισχύουν τα ακόλουθα κατά παρέκκλιση από τους ανωτέρω κανονισμούς εγγύησης:

α) Μόνο οι δικές μας προδιαγραφές και η περιγραφή του προϊόντος από τον κατασκευαστή θεωρούνται συμφωνημένες ως προς την ποιότητα του προϊόντος, αλλά όχι άλλες διαφημίσεις, δημόσιες προσφορές και δηλώσεις του κατασκευαστή.

β) Σε περίπτωση ελαττωμάτων, θα παράσχουμε, κατά την κρίση μας, εγγύηση με την αποκατάσταση του ελαττώματος ή με την εκ νέου επεξεργασία των αγαθών.
παράδοση. Εάν η αποκατάσταση του ελαττώματος αποτύχει, μπορείτε, κατά την κρίση σας, να ζητήσετε μείωση της τιμής ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η αποκατάσταση των ελαττωμάτων θεωρείται ότι έχει αποτύχει μετά από μια δεύτερη ανεπιτυχή προσπάθεια, εκτός εάν η φύση του αντικειμένου ή του ελαττώματος ή άλλες περιστάσεις υποδεικνύουν κάτι διαφορετικό. Σε περίπτωση αποκατάστασης ελαττωμάτων, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε το αυξημένο κόστος που προκύπτει από τη μεταφορά των αγαθών σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης, εφόσον η μεταφορά δεν αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη χρήση των αγαθών.

γ) Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών. Η σύντμηση της προθεσμίας δεν εφαρμόζεται:

- για υπαίτιες ζημίες που μας καταλογίζονται και προκύπτουν από τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας και για άλλες ζημίες που προκαλούνται εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια,
- εφόσον έχουμε αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα ή έχουμε αναλάβει εγγύηση για την ποιότητα του προϊόντος,

- στην περίπτωση των νόμιμων δικαιωμάτων προσφυγής που έχετε εναντίον μας σε σχέση με δικαιώματα που απορρέουν από ελαττώματα.

§ 6 Επιλογή δικαίου

(1) Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο μέτρο που δεν αίρεται η προστασία που παρέχουν οι αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους συνήθους διαμονής του καταναλωτή (αρχή της ευνοϊκότητας).

(2) Οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών ρητά δεν εφαρμόζονται.

II. Πληροφορίες πελατών 

1. ταυτότητα του παρόχου mezzoNET, S.L.

Πόλος 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εξωδικαστικής ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.

2. πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης

Τα τεχνικά βήματα για τη σύναψη της σύμβασης, η σύναψη της ίδιας της σύμβασης και οι δυνατότητες διόρθωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς "Σύναψη της σύμβασης" των Γενικών μας Όρων και Προϋποθέσεων (Μέρος Ι.).

3. γλώσσα σύμβασης, αποθήκευση κειμένου σύμβασης

3.1 Η γλώσσα της σύμβασης είναι τα γερμανικά.

3.2. Σε περίπτωση αιτήσεων προσφοράς, θα λάβετε όλα τα συμβατικά δεδομένα με τη μορφή δεσμευτικής προσφοράς σε μορφή κειμένου, π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά.

4. βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή υπηρεσιών

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών και/ή των υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη προσφορά.

5. τιμές και τρόποι πληρωμής

5.1 Οι τιμές που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές καθώς και τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν συνολικές τιμές. Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της τιμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων φόρων.

5.2 Τυχόν έξοδα που προκύπτουν για τη μεταφορά κεφαλαίων (έξοδα μεταφοράς ή συναλλαγματικές ισοτιμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων) βαρύνουν εσάς στις περιπτώσεις που η παράδοση γίνεται σε κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά η πληρωμή ξεκίνησε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.3 Οι τρόποι πληρωμής που έχετε στη διάθεσή σας αναφέρονται στην αντίστοιχη προσφορά.

5.4 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους επιμέρους τρόπους πληρωμής, οι απαιτήσεις πληρωμής που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση είναι άμεσα απαιτητές προς πληρωμή.

6. όροι παράδοσης

6.1 Οι όροι παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης καθώς και τυχόν υφιστάμενοι περιορισμοί παράδοσης αναφέρονται στην αντίστοιχη προσφορά.

6.2 Εφόσον είστε καταναλωτής, ο νόμος ορίζει ότι ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς του πωλούμενου αντικειμένου κατά την αποστολή μεταβαίνει σε εσάς μόνο κατά την παράδοση των αγαθών, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη. Αυτό δεν ισχύει εάν έχετε αναθέσει ανεξάρτητα σε μια μεταφορική εταιρεία που δεν έχει οριστεί από τον επιχειρηματία ή σε ένα πρόσωπο που έχει οριστεί με άλλο τρόπο για την εκτέλεση της αποστολής.

Εάν είστε επιχειρηματίας, η παράδοση και η αποστολή γίνονται με δική σας ευθύνη.

7. θεσμοθετημένη ευθύνη για ελαττώματα

Η ευθύνη για ελαττώματα διέπεται από τη διάταξη "Εγγύηση" στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας (Μέρος Ι).

8. περίοδος σύμβασης / καταγγελία

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και τους όρους καταγγελίας μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό "Διάρκεια σύμβασης / Καταγγελία για συμβάσεις συνδρομής" στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας (Μέρος Ι), καθώς και στην αντίστοιχη προσφορά.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες για τους πελάτες έχουν συνταχθεί από δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο της πληροφορικής και ελέγχονται διαρκώς ως προς τη νομική συμμόρφωση.

elΕλληνικά