AGB

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

 I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør. Medmindre andet er aftalt, gør vi indsigelse mod, at du medtager dine egne vilkår og betingelser, som du måtte anvende.

(2) En forbruger i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, der ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af tjenesteydelser.

(2) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi sender dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(3) Behandlingen af ordren og fremsendelsen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, sker pr. e-mail eller pr. post. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har oplyst os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

(4) Ved at videregive en adgangskode (billet) accepterer modtageren disse betingelser.

(5) Det er ikke tilladt at bruge en adgangskode (billet) ud over det tilladte antal gange, som den må bruges. 

§ 3 Aftalens løbetid / opsigelse for abonnementsaftaler

(1) Abonnementskontrakten, der er indgået mellem dig og os, har en ubestemt varighed. Kontrakten kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 uger til udgangen af måneden (medmindre andet er fastsat i det pågældende tilbud). Opsigelsen skal ske i tekstform (f.eks. e-mail).

(2) Retten til at opsige uden varsel af gode grunde forbliver uændret. 

§ 4 Ret til tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som den vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud. (3) Hvis du er iværksætter, gælder desuden følgende:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav, der opstår i forbindelse med den aktuelle forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud betalt. Inden overdragelsen af ejendomsretten til de forbeholdte varer er det ikke tilladt at pantsætte eller overføre ejendomsretten som sikkerhed.

b) Du må videresælge varerne som led i den almindelige forretningsgang. I dette tilfælde overdrager du allerede nu alle krav til os svarende til det fakturabeløb, som du har fået ved videresalget, og vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) Ved sammenlægning og sammenblanding af forbeholdsvarer erhverver vi medejendomsretten til den nye genstand i forhold til forbeholdsvarens fakturaværdi i forhold til de øvrige forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdningen.

d) Vi forpligter os til på din anmodning at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, for så vidt som den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10%. Valget af de værdipapirer, der skal frigives, påhviler os.

§ 5 Garanti
(1) De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler finder anvendelse.

(2) Som forbruger skal du straks efter levering kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt underrette os og transportøren om eventuelle klager. Hvis du ikke overholder dette, har det ingen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav.

(3) For så vidt du er iværksætter, gælder følgende som en afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse anses for at være godkendt som varens kvalitet, men ikke andre reklamer, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b) I tilfælde af mangler skal vi efter eget valg yde garanti ved at udbedre manglen eller ved at omarbejde varen.
levering. Hvis afhjælpningen af manglen mislykkes, kan du efter eget valg kræve et nedslag eller hæve kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykkedes efter et andet mislykket forsøg, medmindre andet fremgår af genstandens eller manglens art eller andre omstændigheder. I tilfælde af afhjælpning skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der er forbundet med transport af varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at transporten ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c) Garantiperioden er et år fra leveringen af varerne. Afkortningen af fristen finder ikke anvendelse:

- for skade, der skyldes os, og som skyldes forsætligt forvoldt skade på liv, legeme eller helbred, og for anden skade, der er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt;
- for så vidt som vi svigagtigt har fortiet manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;

- i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har over for os i forbindelse med rettigheder, der opstår som følge af mangler.

§ 6 Valg af lovvalg

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves som følge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

II. kundeoplysninger 

1. tjenesteyderens identitet mezzoNET, S.L.

Pæl 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig bilæggelse af tvister online (ODR-platform), som kan findes på https://ec.europa.eu/odr.

2. oplysninger om indgåelsen af kontrakten

De tekniske skridt til indgåelse af kontrakten, selve indgåelsen af kontrakten og mulighederne for korrektion udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af kontrakten" i vores almindelige forretningsbetingelser (del I.).

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1 Kontraktens sprog er tysk.

3.2 Ved forespørgsler om tilbud modtager du alle kontraktmæssige data i form af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. varernes eller tjenesteydelsernes væsentlige kendetegn

De væsentligste egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af det respektive tilbud.

5. priser og betalingsformer

5.1 De priser, der er anført i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne udgør de samlede priser. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle gældende skatter og afgifter.

5.2 Eventuelle omkostninger i forbindelse med pengeoverførsel (overførselsgebyrer eller kreditinstitutters vekselkursgebyrer) skal bæres af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-land, men betalingen blev iværksat uden for EU.

5.3 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, fremgår af det respektive tilbud.

5.4 Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, skal betalingsfordringer, der opstår i forbindelse med den indgåede kontrakt, straks betales.

6. leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle leveringsrestriktioner fremgår af det pågældende tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig ved overdragelsen af varen, uanset om forsendelsen er forsikret eller ej. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har givet et transportfirma, der ikke er udpeget af iværksætteren, eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag.

Hvis du er iværksætter, sker levering og forsendelse på din risiko.

7. lovbestemt ansvar for fejl og mangler

Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelsen om "Garanti" i vores generelle betingelser (del I).

8. Kontraktens løbetid/opsigelse

Oplysninger om kontraktens løbetid og opsigelsesbetingelser findes i regulativet "Kontraktløbetid/opsigelse af abonnementskontrakter" i vores generelle vilkår og betingelser (del I) samt i det respektive tilbud.

Disse betingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af jurister med speciale i IT-lovgivning og kontrolleres løbende for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen.

da_DKDansk