AGB

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

 I. Všeobecné podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi uzavíráte jako dodavatel. Pokud není dohodnuto jinak, vznášíme námitky proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních podmínek, které můžete použít.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné odborné nebo podnikatelské činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej služeb.

(2) Vaše žádosti o vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku vám zašleme v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů.

(3) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy se uskuteční e-mailem nebo poštou. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručen a zejména, že mu nebrání SPAM filtry.

(4) Předáním přístupového kódu (vstupenky) příjemce souhlasí s těmito VOP.

(5) Použití přístupového kódu (vstupenky) není povoleno nad rámec jeho povoleného použití. 

§ 3 Doba trvání smlouvy / ukončení smlouvy o předplatném

(1) Smlouva o předplatném uzavřená mezi vámi a námi je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu může vypovědět kterákoli strana s výpovědní lhůtou 3 týdny ke konci měsíce (pokud není v příslušné nabídce stanoveno jinak). Výpověď musí být provedena v textové podobě (např. e-mailem).

(2) Právo ukončit smlouvu bez výpovědní doby z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. 

§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká pohledávek z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny. (3) Pokud jste podnikatel, platí pro vás navíc následující:

a) Vlastnické právo ke zboží si ponecháváme až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu. Před převodem vlastnického práva k vyhrazenému zboží není povoleno zastavení nebo převod vlastnického práva formou zajištění.

b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného podnikání. V tomto případě nám již nyní postupujete veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které vám z dalšího prodeje vznikly, a my toto postoupení přijímáme. Dále jste oprávněni si pohledávku vyzvednout. Pokud však řádně nesplníte své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.

c) V případě kombinace a smíchání vyhrazeného zboží získáme spoluvlastnický podíl na nové položce v poměru fakturační hodnoty vyhrazeného zboží k ostatním zpracovávaným položkám v okamžiku zpracování.

d) Zavazujeme se, že na Vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávku, která má být zajištěna, o více než 10%. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je v naší kompetenci.

§ 5 Záruka
(1) Zákonná práva z odpovědnosti za vady platí.

(2) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat zboží ihned po dodání, zda je kompletní, zda má zjevné vady a zda není poškozeno při přepravě, a případné reklamace co nejdříve oznámit nám a dopravci. Pokud to nedodržíte, nemá to žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud jste podnikatel, platí odchylně od výše uvedených ustanovení o záruce následující:

a) Za souhlas s kvalitou zboží se považují pouze naše vlastní specifikace a popis výrobku od výrobce, nikoli však jiné reklamy, veřejné propagace a prohlášení výrobce.

b) V případě vady poskytneme podle našeho uvážení záruku odstraněním vady nebo přepracováním zboží.
doručení. Pokud se odstranění vady nezdaří, můžete podle svého uvážení požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. Odstranění vady se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, pokud z povahy věci nebo vady nebo jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě nápravy nemusíme nést zvýšené náklady vzniklé přepravou zboží do jiného místa, než je místo plnění, pokud tato přeprava neodpovídá zamýšlenému použití zboží.

c) Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty se nepoužije:

- za zaviněně způsobenou škodu, za kterou neseme odpovědnost a která vznikla v důsledku újmy na životě, zdraví nebo újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
- pokud jsme vadu podvodně zatajili nebo jsme převzali záruku za jakost věci;

- v případě zákonných nároků, které máte vůči nám v souvislosti s právy z vad.

§ 6 Volba práva

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva uplatní pouze v případě, že v důsledku toho nedojde ke zrušení ochrany poskytované kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

II. informace o zákaznících 

1. totožnost poskytovatele mezzoNET, S.L.

Pól 1, P 416 
07340 Alaro 
info@mezzo.es 
030 20 45 55 45

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR), která je přístupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.

2. informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti oprav se provádějí v souladu s ustanoveními "Uzavření smlouvy" našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

3.1 Smluvním jazykem je němčina.

3.2 V případě žádostí o cenovou nabídku obdržíte veškeré smluvní údaje ve formě závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

4. základní charakteristiky zboží nebo služeb

Základní charakteristiky zboží a/nebo služeb jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5. ceny a způsoby platby

5.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

5.2 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem peněžních prostředků (poplatky za převod nebo poplatky za směnný kurz úvěrových institucí) nesete vy v případech, kdy je zásilka doručena do členského státu EU, ale platba byla iniciována mimo Evropskou unii.

5.3 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5.4 Není-li v jednotlivých způsobech platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6. dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná omezení dodání naleznete v příslušné nabídce.

6.2 Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodávané věci během přepravy na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna nebo nepojištěna. To neplatí, pokud jste přepravní společnost, kterou podnikatel nejmenoval, nebo osobu jinak pověřenou přepravou pověřili samostatně.

Jste-li podnikatel, nesete doručení a přepravu na vlastní nebezpečí.

7. zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

8. doba platnosti smlouvy / ukončení smlouvy

Informace o době trvání smlouvy a podmínkách jejího ukončení naleznete v ustanovení "Doba trvání smlouvy / Ukončení smlouvy o předplatném" v našich všeobecných obchodních podmínkách (část I) a v příslušné nabídce.

Tyto VOP a informace pro zákazníky byly připraveny právníky specializujícími se na právo IT a jsou neustále kontrolovány z hlediska souladu s právními předpisy.

cs_CZČeština